อาคารสถานที่

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน

มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น   58 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น    187 ห้อง  ได้แก่

อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้าจำนวน1หลังห้อง
อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์จำนวน1หลัง19ห้อง
อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคมจำนวน1หลัง6ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์จำนวน1หลังห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์จำนวน1หลัง9ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกลจำนวน1หลังห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อมจำนวน1หลังห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้างจำนวน1หลังห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโยธาจำนวน1หลัง12ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ช่างโยธาจำนวน1หลังห้อง
อาคารงานกิจกรรมจำนวน1หลัง2ห้อง
อาคารเรียน 2 ชั้นจำนวน1หลัง13ห้อง
อาคารอำนวยการจำนวน1หลัง7ห้อง
อาคารสถาบันจำนวน1หลัง7ห้อง
อาคารวิชาการจำนวน1หลัง7ห้อง
หอประชุมจำนวน1หลัง10ห้อง
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐานจำนวน1หลังห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้นจำนวน1หลัง19ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้นจำนวน1หลัง20ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้นจำนวน1หลัง23ห้อง
อาคารบ้านพักจำนวน37หลังห้อง
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์  4 ชั้นจำนวน1หลัง33ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นจำนวน1หลังห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้นจำนวน1หลัง33ห้อง
อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยานจำนวน1หลัง1ห้อง