แผนผังภายในวิทยาลัย

รายละเอียดผังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

1.  ตึกอำนวยการ2.  อาคารเรียน 2 ( 2 ชั้น )
3.  อาคารเรียน 3 (แผนกเทคโนโลยีคอมฯ, สารสนเทศ)  ( 4 ชั้น )4.  อาคารเรียน 4 (แผนกวิชาบัญชี)
5.  อาคารเรียน 5 (แผนกสามัญ) ( 4 ชั้น )6.  อาคารวิชาการ
7.  หอประชุม8.  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
9.  เสาธง10.  ลานพระพุทธรูป
11.  โรงอาหาร12.  ศูนย์วิทยบริการ
13.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า14.  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15.  แผนกวิชาช่างยนต์16.  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
17.  งานอาคารสถานที่18.  แผนกวิชาช่างโยธา
19. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง20.  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
21. สนามฟุตซอล22. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
23. บ้านพักผู้อำนวยการ24. โรงจอดรถ
25. บ้านพักนักการภารโรง26. บ้านพักครู
27. งานอาคารสถานที่ใหม่ (ในแผนพัฒนาฯ)28. โรงจอดรถ
29. ห้องสุขา, ร้านค้า30. สนามฟุตบอล
31. ป้อมยาม32. อาคารอเนกประสงค์
33. ส่วนต่อเติมอาคารอำนวยการ34. อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น
35. ลานพระวิษณุกรรม36. อาคารประชาสัมพันธ์
37. ศาลพระภูมิ38. แผนกวิชาโทรคมนาคม
39. อาคารสหการวิทยาลัยฯ40. แผนกวิชาช่างโยธา (ส่วนขยาย)
41. ส่วนขยายช่างกลโรงงาน42. อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้าฯ (อาคาร 4 ชั้น)
43. ร้านค้า44. แผนกวิชาช่างโยธา (ส่วนขยาย)
45. หอประชุมแผนกวิชาช่างโยธา46. แฟลช 4 ชั้น (ในแผนพัฒนาฯ)
47. ร้านค้า48. อาคารกิจการลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร