บุคลากร

นายสุนันท์ อินทร์งาม
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายประสิทธิ์ ทุมนัน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสุวภัทร อมรคำตัน

อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสุพัฒน์ นามเหลา

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต

นางสาวปรีดาพร  สีลาพา

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
– ออกแบบการผลิต

นายธนกฤต สมคะเนย์

ค.อ.ม. โยธา

นายภาสกร จวงสาง

สถ.บ. สถาปัตยกรรม

นายวีระชัย  คำมา

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ